Enligt Sveriges lagstiftning är en elektronisk signatur lika juridiskt giltigt som en handskriven underskrift. Dock är det bra att förstå att elektronisk signering är ett brett koncept, och det finns flera olika sätt att signera elektroniskt på. I denna artikel kommer vi behandla vilka krav lagen ställer för elektroniska signaturer samt vilka dokument som kan signeras elektroniskt i Sverige.

Elektronisk underskrift och svenska lagen

Elektroniska signaturer i Sveriges och EU:s lagstiftning

EU:s eIDAS-förordning garanterar den elektroniska signaturens juridiska giltighet i Sverige. Förordningen klargör även att en elektronisk signerings validitet inte kan avfärdas enbart på grund av dess elektroniska format.

Förordningen delar elektroniska signaturer i 3 olika grupper: AdES, SES & QES. Fastän den svenska avtalslagen ställer inga formkrav, ska en signering på ett trovärdigt sätt kunna uttrycka underskrivarens identitet. Därför är det viktigt att förstå skillnaderna i de olika elektroniska signaturerna.

Vad skiljer de olika elektroniska signaturerna?

SES är en enkel signatur och den anses oftast uppfylla minimikraven för att bekräfta sin identitet. En enkel signatur kan göras till exempel med att rita sin autograf digitalt.

Spårbarheten av en SES-signaturen kan man öka genom att skicka dokumentet att signeras via Visma Sign, i vilket fall länken till dokumentet som ska signeras levereras till ett personligt telefonnummer eller mejl. I det här fallet lämnas ett mer övertygande digitalt spår av signeringshändelsen.

AdES är en avancerad elektronisk underskrift, som sker genom identifiering. En kvalificerad signatur definieras i förordningen som en sådan:

  • Som är unikt knuten till signeraren och genom vilken signeraren kan identifieras
  • Som är kopplad till annan elektronisk information på ett sådant sätt att eventuella ändringar i dokumentet kan upptäckas

I praktiken görs en avancerad signatur genom identifiering via te.x. BankID i Sverige. När avtal signeras med avancerade signaturer blir de obestridliga, då man kan starkt bekräfta vem som signerat avtalet och att innehållet i avtalet inte ändrats efter identifieringen.

De flesta offentliga aktörer kräver signering på just avancerad nivå på grund av dess pålitlighet och spårbarhet. Också därför är signering på AdES-nivå standardinställning i Visma Sign.

Läs också: Varför erbjuda signering med BankID för dina kunder?

QES, en kvalificerad signatur, är en avancerad signatur som är framställd med en säker anordning för signaturframställning och baseras på ett s.k. kvalificerat certifikat. Den skiljer sig från AdES egentligen endast genom sitt kvalificerade certifikat som skapats av en kvalificerad signaturskapande enhet (QSCD). I Sverige har Post- och telestyrelsen (PTS) tillsynsansvar för kvalificerade signeringar.

Olika elektroniska signaturer i lagen
Jämförelse mellan enkel, avancerad och kvalificerad elektronisk signatur.

Vad kan man signera elektroniskt i Sverige?

I en statlig utredning från år 2019 framgick det att största delen av statliga myndigheter och offentliga aktörer – t.ex. Bolagsverket, Sveriges Kommuner och Regioner godkänner dokumenter som signerats genom identifiering (AdES). Alla de handlingar som ska upprättas enligt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller till exempel lagen om ekonomiska föreningar får också idag e-signeras på AdES-nivån. Likaväl är avancerade signaturer också i allmänt bruk i många företag – allt från detaljhandeln och försäkringsbolag till bank- och finansvärlden.

Läs kundcase: Lohilo Foods använder Visma Sign till signering av de flesta dokument som hanteras inom företaget.

SES-signeringen är igen ett bra val då man vill ha företagets interna dokument signerade kvickt eller när signeraren inte har möjlighet att elektroniskt identifiera sig, till exempel på grund av sin nationalitet.

För stunden finns det ingen svensk författning där det uppställs krav om att en underskrift ska ske på den kvalificerade QES-nivån.

Specifika formkrav kan igen leda till att en elektronisk signering överhuvudtaget inte godkänns. Till exempel kan det krävas att signeringen måste ske genom en namnteckning på papper, att den måste bevittnas eller att den bör ske i närvaro av en polis. Dessa formkrav uppkommer främst i personrättsliga situationer som fastighetsöverlåtelser, testamenten och arvsavtal.

AdES och SES-signaturer med Visma Sign

Visma Sign erbjuder i första hand signering på avancerad nivå, men möjliggör också den lättare SES-signeringen.

Signering på avancerad nivå är det överlägset bästa alternativet när alla avtalsparter har i bruk en tjänst för identifiering som t.ex. BankID eller Freja eID. Visma Sign möjliggör signering genom stark identifiering i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Holland.

SES-signaturerna möjliggör igen att Visma Sign kan användas globalt för att ingå avtal i internationella företagsmiljöer.


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.